Privacyverklaring

Haarhuis Hammer Haarhuis Hammer, gevestigd aan Dr. Nassaulaan 10 9401 HK Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.haarhuishammer.nl/ Dr. Nassaulaan 10 9401 HK Assen 0592-313007
W Vianen is de Functionaris Gegevensbescherming van Haarhuis Hammer Hij/zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Haarhuis Hammer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevölige persoonsgegevens die wij verwerken
Haarhuis Hammer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevölige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezökers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze töstemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezöker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke töstemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die töstemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan
verwijderen wij deze informatie.
- burgerservicenummer (BSN)
Met welk döl en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haarhuis Hammer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende dölen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen vören
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om göderen en diensten bij u af te leveren
- Haarhuis Hammer volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behöfte.
- Haarhuis Hammer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk tö verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Haarhuis Hammer neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haarhuis Hammer) tussen
zit. Haarhuis Hammer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,
belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hö lang we persoonsgegevens bewaren
Haarhuis Hammer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de dölen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >
Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
Haarhuis Hammer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvöring van onze overeenkomst met u of om te voldön
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haarhuis Hammer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Haarhuis Hammer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezök aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haarhuis Hammer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website göd te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezök
aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en töstemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Zie voor een tölichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-dö-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezök meet Bewaartermijn: 2 jaar ]
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventüle töstemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haarhuis Hammer en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzök kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genömde organisatie, te sturen. U kunt een verzök tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzök tot
intrekking van uw töstemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzök tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzök mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzök. Haarhuis Hammer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale tözichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hö wij persoonsgegevens beveiligen
Haarhuis Hammer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevögde tögang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet göd beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.